RonaiA
Rónai András a geológus

(1906-1991)

 

Összeállította: Scharek Péter, 2001-ben

 

A II. világháborút követő rendszerváltozás alapvetően átformálta Rónai András életét. Rövid Nemzeti Múzeumbeli kitérő után 1950. februárban állást kapott a Magyar Állami Földtani Intézetben Vitális Sándor igazgatósága alatt s ezzel elindult azon az úton, melyen a hidrogeológia és a negyedidőszaki földtan legjelesebbjei közé emelkedett.

Szakmai tevékenységét az alábbi főbb periódusok jellemzik:

1950-1954 a térképszerkesztő osztály vezetője

1950-1955 részt vett az Alföld vízföldtani térképezésében

1954-től nyugdíjba meneteléig (1986) a Síkvidéki Kutató Osztály vezetője

Legfontosabb eredményei ezalatt a következők voltak:

1956: megjelent a síkvidéki talajvíz kutató munkák összefoglalója

1957-1974 síkvidéki reambuláció – az 1:200 000 méretarányú térképek megjelentetése, ezzel nemzetközileg is az elsők között dolgozta ki a medencék komplex földtani térképezési módszerét.

1961 Az Alföld talajvíz térképe 1:200 000-es méretarányban mely összefoglalta az 1950-es években végzett talajvíz térképezés eredményeit, Bóczán Béla segítségével.

1964-től indult a komplex Alföld térképezés 1:100 000 méretarányban, atlasz formátumban, melyben a szűken vett földtani térképváltozatokon kívül megtaláljuk a hidrogeológiai, mélyföldtani és építésföldtani térképeket is. A Magyar Állami Földtani Intézet alapításának 100. évfordulójára 1969-ben jelent meg a Szolnok atlasz (1. ábra), ma jd folyamatosan a többi kivágat.

1. ábra A Szolnok atlasz földtani térképének digitális változata (MÁFI Térinformatikai Osztály)

1972-ben Negyedkori üledékképződés és éghajlattörténet az Alföld medencéjében címmel összefoglalót írt az addigi eredményekről. 1985-ig az Alföld területének 100 %-a feldolgozásra került (2. ábra), nyomtatásban azonban csak mintegy a térképlapok 2/3-a jelent meg. A teljes munka összefoglalója 1985-ben Az Alföld negyedidőszaki földtana címmel jelent meg a Geologica Hungarica-ban.

 
2. ábra Az Alföld földtani térképének digitális változata (MÁFI Térinformatikai Osztály)

Az Alföld térképezése során a következő legfontosabb újításokat vezette be:

Az Intézetben folyó munka mellett a korszak nagyjelentőségű nemzetközi rendezvényeinek is résztvevője, szervezője. Ő szervezte 1976-ban az International Hydrogeological Conference-t mely a kontinentális medencék sajátos földtani-, hidrogeológiai viszonyainak egyik első bemutatója volt.

1979-ben az Ő vezetésével tartották meg Budapesten az UNESCO támogatásával már másodízben az International Postgraduate Training Course (2nd) on Engineering Geology c. tanfolyamot. Az első 1976-ban volt, szervezője a Központi Földtani Hivatalban dr. Fodor Tamásné. A két sikeres tanfolyam apropóján a kapcsolódó társ tudományokkal együtt mintegy 20 témakörben készült jegyzet angol és magyar nyelven, összefoglalva a hazai és nemzetközi kutatási módszereket, eredményeket.

3. ábra A nemzetközi tanfolyam egyik kirándulásán. Rónai András bal oldalán Korim Kálmán, Kecskés Béla és a ghánai résztvevő. (Foto: Hunyadi L.)

Az Alföld földtani kutatásának eredményei természetesen hozzájárultak az országos térképsorozatok előállításához is. Még nyugdíjazása előtt kiadásra került Magyarország 1:500 000-es földtani térképe Fülöp József szerkesztésében. Ennek digitális változatát a 4. ábrán mutatjuk be.

 4. ábra Magyarország földtani térképe, 1984-es kiadásának digitális változata (MÁFI Térinformatikai Osztály)

 

Földtani munkássága alapján kapott kitüntetései, szakmai elismerései:

1955 Bogdánfy Ödön emlékérem, (Magyar Hidrológiai Társaság)

1957-1964 Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (kétszer)

1965 Munka Érdemrend ezüst fokozata

1969 Koch Antal Emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat)

1971 Vásárhelyi Pál díj (Magyar Hidrológiai Társaság)

1975 A földtudomány doktora (MTA)

1978 Tiszteleti tag (Magyarhoni Földtani Társulat és Magyar Hidrológiai Társaság)

1986 Szabó József emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat)

1986 Munka Érdemrend arany fokozata

A rég várt rendszerváltás után az elsők között kapta meg 1991-ben a Magyar Köztársaság Zászlórendje kitüntetést már ismét mint geográfus, a politikai földrajz művelője és geológus.

Megjelent földtani témájú művei:

Könyv, monográfia, önálló mű: 25

Térkép: 16

Cikk és tanulmány: 116

Nemzetközi szereplése:


1991. augusztus 13-án családja és ismerősei számára is váratlanul elhunyt. Munkássága eredményei ma is kimagaslóak. Munkaszeretete, munkabírása, szervező képessége mintául szolgál azoknak, akik Vele dolgozhattak. Azon kevesek egyike volt, aki megérhette az általa kitűzött cél elérését, és munkatársai folytatták, kiterjesztették a medencék földtani kutatását, az agrogeológiai és hidrogeológiai munkákat a Magyar Állami Földtani Intézetben.Irodalom

Franyó Frigyes, 2001: Szóbeli közlések

Vitális György, 1992: Rónai András emlékezete (1906-1991) – Földtani Közlöny, 122/1, pp. 107-117

Vitális, György, 1993: To the Memory of András Rónai 1906-1991 – Annual Report of the Hungarian Geological Survey, 1991 pp. 7-17